ПРАВИЛА ВНУТРІШКІЛЬНОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Відповідно до Конституції України кожен громадянин України зобов’язаний дотримуватися дисципліни праці.

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та суспільного впливу.

2. Ці правила погоджуються із профспілковим комітетом і є обов’язковими для всіх працівників школи.

3. Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв’язує адміністрація школи в межах наданих їй прав, а в випадках, передбачених діючим законодавством, і правилами внутрішнього трудового розпорядку, спільно або за погодженням профспілкового комітету.

ІІ. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ.

4. Під час прийому на роботу адміністрація школи зобов’язана зажадати від особи, яка поступає на роботу:

а) подання трудової книжки, а якщо дана особа влаштовується на роботу вперше – довідка про останнє заняття;

в) подання паспорта.

Особи, які стають на роботу, що вимагає спеціальних знань( педагогічні, медичні працівники, бібліотекарі, водії та ін.) зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку.

Особи, які стають на роботу в школу, зобов’язані подати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в дитячій установі.

Приймати в школу без перелічених вище документів не дозволяється.

Адміністрація школи не має права вимагати подання інших документів, крім передбачених вище.

На всіх працівників, які стають на роботу в школу, директор видає наказ про прийом. Наказ оголошується працівникові під підпис.

5. На осіб, які стали на роботу вперше, трудові книжки заповнюються не пізніше, як через п’ять днів після прийому на роботу.

На працюючих за сумісництвом трудові книжки ведуться на основному місці роботи.

Заповнюючи трудові книжки, необхідно керуватись «Інструкцією про порядок ведення трудових книжок».

Трудові книжки працівників зберігаються як документ суворої звітності у загальноосвітньому закладі.

Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу книжок покладається на директора школи.

6. На кожного вчителя і іншого педагогічного працівника ведеться особова справа встановленого зразка. Після звільнення працівника його особова справа залишається у школі.

7. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, адміністрація школи зобов’язана:

а) ознайомити його з дорученою роботою, умовами праці та роз’яснити його права та обов’язки.

б) ознайомити з правилами внутрішнього трудового розпорядку, проінструктувати з техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежної безпеки.

8. Переведення працівників на іншу постійну роботу має переводитися в суворій відповідності до закону, тільки за їхньою згодою.

9. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах передбачених законодавством. Припинення трудового договору оформляється наказом по школі.

10. У день звільнення адміністрація школи має видати працівникові його трудову книгу з несеним до неї записом про звільнення та провести з ним остаточний розрахунок. Днем звільнення вважається останній день роботи.

ІІІ. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ.

11. ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ

І. Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі та гідності;

- вільний вибір форм , методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

- індивідуальну педагогічну діяльність;

- участь у громадському самоврядуванні;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

ІІ. Педагогічні працівники зобов’язані:

- працювати чесно і сумлінно , суворо виконувати навчальний режим, вимоги Статуту школи і правила внутрішнього трудового розпорядку, дотримуватися дисципліни праці (вчасно приходити на роботу, дотримуватися встановленого тривалості робочого часу, своєчасно і точно виконувати розпорядження адміністрації та ін.)

- систематично підвищувати професійний та культурний рівень;

- дотримуватися моральних норм у школі та поза школою;

- дотримуватися вимог з техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної охорони, передбачених відповідальними правилами та інструкціями;

- берегти обладнання і інвентар, матеріали і навчальні посібники та виховувати в учнів бережливе ставлення до державного майна;

- настановленнямта особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі, правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості та інших добро чинностей;

- виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України. України походження, державного і соціального устрою, цивілізації відмінних від власних. Дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

- готувати до життя в дусі взаєморозуміння, миру, згоди між усіма народами, етнічними, національними , релігійними групами;

- додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини, учня, студента;

- захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголь, наркотики інших шкідливим звичкам;

- коло обов’язків, що виконує кожен працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями і положенням затвердженим в установленому порядку кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників, положеннями і правилами внутрішнього розпорядку відповідного закладу освіти та умовами контракту, де ці обов’язки конкретизуються.

Працівники школи в установлені строки повинні проходити медичні огляди.

- Завідуючих навчальними кабінетами призначає директор школи з учителів відповідної спеціальності.

- Завідуючий навчальним кабінетом забезпечує правильне використання кабінету відповідно до навчальної програми , вживає заходів щодо обладнання і поповнення кабінету навчальними посібниками, відповідає за збереження обладнання кабінету.

- Завідуючого навчально-дослідною ділянкою призначає директор школи наказом по школі , як правило учителя трудового навчання .

- Завідуючий навчально-дослідною ділянкою складає план роботи на ділянці, вживає заходів щодо забезпечення її посівним матеріалом і необхідним інвентарем, організовує роботу учнів (включаючи літній період) на ділянці, відповідає за стан ділянок.

- Бібліотекар допомагає учням у виборі літератури і навчає їх користуватися книгою, разом з учителями керує позакласним читанням, пропагує книжки серед учнів, батьків, працівників школи, вживає заходів щодо поповнення книжкового фонду бібліотеки, відповідає за його збереження.

- Працівники харчоблоку забезпечують своєчасне і високоякісне приготування їжі, беруть участь у складанні меню на кожен день, відповідають за зберігання та якість продукції і їх правильне витрачання, за строки реалізації готової продукції, санітарний стан кухні та підсобних приміщень, посуду, кухонного інвентаря.

Робітник по кухні готує їжу, миє посуд, прибирає кухню, роздає їжу, вразі потреби замінює кухаря.

- Кочегари, опалювачі повинні своєчасно і якісно опалювати шкільні приміщення, економно витрачати паливо, враховуючи його витрати, стежити за справністю опалювальних систем і своєчасно порушувати перед адміністрацією питання про необхідність ремонту або ліквідації пошкоджень, запобігати виникненню пожежі через несправність опалювальної системи.

- Робітник по обслуговуванню будівель і споруд відповідає за електрогосподарство, виконує ремонтні роботи.

- Прибиральниці забезпечують санітарний стан закріпленої за ними ділянки приміщення, забезпечують учнів і працівників школи водою.

- Прибиральниці у межах установленої для них тривалості робочого дня можуть залучатися до роботи по зберіганню верхнього одягу , до виконання обов’язків кур’єра, під час канікул – до виконання дрібних господарських доручень по школі, до охорони школи.

- Директор школи визначає обсяг і характер робіт осіб з молодшого обслуговуючого персоналу.

12. У школі встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.

Навчальне навантаження вчителям на новий начальний рік розподіляє директор школи спільно з профспілковим комітетом до відбуття вчителів у відпустку з тим, щоб вони знали, в яких класах і з яким навчальним навантаженням працюватимуть у наступному навчальному році. При цьому навчальне навантаження вчителя не повинне перевищувати кількості годин, яка відповідає півтори ставкам. В окремих випадках може встановлюватись навчальне навантаження понад зазначений обсяг з дозволу районного відділу освіти.

Обсяг навчального навантаження в учителів має бути, як правило, стабільним протягом всього навчального року.

13. Розкладу років затверджується адміністрацією школи за погодженням з профспілковим комітетом та Держпродспожислужбою. Розклад уроків складається з урахуванням вимог педагогічної доцільності.

14. Робота навчально-виховного, молодшого обслуговуючого персоналу і робітників визначається графіком, який затверджує директор школи за погодженням з профспілковим комітетом. Графік вивішується на видному місці і оголошується працівникам під розписку, як правило, не пізніше як за два тижні до введення вдію.

15. Працювати у вихідні та святкові дні заборонено.

Залучати окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках за письмовим наказом адміністрації та погодження з профспілкового комітету. За роботу у вихідний день надається інший день відпочинку протягом найближчих двох тижнів.

16. Правила внутрішнього трудового розпорядку для шкільного колективу та вважати їх виконання обов'язковим для всіх педагогічних, допоміжних та технічних працівників школи.

17. Встановити такий розпорядок робочого дня для нижчезазначених категорій працівників школи:

• для прибиральниць службових приміщень:

- черговий працівник – 07.30 - 17.15;

- перерва на обід - 13.00 – 14.00;

- час роботи технічних працівників – 11.00 – 17.15.

• для медичної сестри:

- 07.00 – 08.00 – перед рейсовий огляд,

- контроль за закладкою продуктів харчування;

- 13.00 – 16.00 – робота по огляду дітей,

робота з документами,

після рейсовий огляд.

• для працівників кухні: 07.30 – 13.55.

• для робочого з обслуговування будівель: 08.00 – 17.15

перерва на обід – 12.00 – 13.00

• початок робочого дня:

- для чергового вчителя — 8.00;

- для педагогічних працівників — за 15 хвилин до початку уроку;

- для педагогічних працівників, що мають перші уроки, — 8.00;

Встановити для адміністративного персоналу ненормований робочий день

18. Вважати основною вимогою до всіх працівників школи розпочинати та закінчувати робочий день із ознайомлення з оголошеннями, розміщеними на стенді «Інформатор».

19. Затвердити розклад уроків на 2019 – 2020 н.р. (додається).

20. Затвердити графік чергування вчителів по школі та графік роботи гуртків (додається)

21. Затвердити структуру 2019 – 2020 н.р. (додається).

22.Покласти відповідальність на класних керівників за збереження життя і здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу.

23. Зобов'язати чергових вчителів забезпечувати порядок під час виходу учнів зі школи та покласти на них відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів, які потребують підвозу, з 12.05 до 15.30

24. Зобов'язати класних керівників подавати до початку другого уроку щоденні відомості загальношкільного обліку відвідування, запізнень на уроки, а також відповідності одягу учнів шкільній формі.

25. Зобов’язати класних керівників та класоводів бути присутніми та забезпечувати належну поведінку учнів під час проведення загально шкільних виховних заходів.

26. Зобов’язати керівників гуртків нести відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів під час проведення занять.

27. Вважати обов'язковим оприходування протягом 3 днів усіх фінансових та господарських надходжень, у тому числі й придбаних за рахунок батьківських та спонсорських коштів.

ІV. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ

28. Адміністрація школи зобов’язана:

а) забезпечувати дотримання вимог Статуту школи та правил внутрішнього трудового розпорядку;

б) правильно організовувати роботу працівників відповідно до їхньої спеціальності та кваліфікації;

в) всіляко зміцнювати трудову і виробничу дисципліну;

г) удосконалювати навчально-виховний процес, поширювати і впроваджувати в роботу вчителів, вихователів та інших працівників школи кращий досвід роботи;

д) забезпечувати систематичне підвищення працівниками школи ділової кваліфікації, створювати необхідні умови для проведення роботи з навчанням у навчальних закладах;

е) вживати заходів, щодо своєчасного забезпечення школи навчально-методичними посібниками, господарським інвентарем;

ж) забезпечувати додержування в школі санітарно-гігієнічних норм і правил збереження майна школи , безпеку співробітників школи і учнів;

з) неухильно дотримуватись законодавства про працю, створювати умови праці, які б відповідали правилам з охорони праці та протипожежним правилам;

и) видавати заробітну плату в установлені строки, забезпечувати систематичний контроль за дотриманням умов оплати праці і витрачанням фонду заробітної плати;

і) організовувати гаряче харчування учнів;

й) чуйно ставитися до повсякденних потреб працівників школи, забезпечувати надання їм установлених пільг і привілеїв;

Адміністрація школи відповідає за життя і здоров’я учнів під час їхнього перебування в школі та часті в заходах, що організовуються школою;

Адміністрація школи здійснює свої обов’язки у відповідних випадках спільно або за погодженням з місцевим комітетом профспілок;

V. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

29. За досягнення високих результатів у навчанні й вихованні педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.

30. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки, надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів закладів освіти. Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі.

Заохочення оголошується в наказі (розпорядженні), доводяться до відома всього колективу закладу освіти і заносяться до трудової книжки працівника.

VI. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

31. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

а) догана;

б) звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до п. п. 3, 4, 7, 8 ст.40, ст.41 Кодексу законів про працю України.

32. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

33. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку.

34. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

Власник або уповноважений ним орган має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.

Кiлькiсть переглядiв: 702